skip to main content

WERKWIJZE

De werkwijze van Villa Delphia
HET ONTWERPPROCES

De voorfase


Wat vindt u mooi? Kijk om u heen op straat, informeer u via bladen en websites, leg een map aan van beeldmateriaal.
Waar gaat u bouwen? Informeer naar beschikbare kavels bij gemeente, makelaars, project-ontwikkelaars, bouwbedrijven en via internet. Houd rekening met aan- of afwezigheid van voorzieningen, bestemmingsplan, enzovoort.
Welke functies moet uw bouwobject krijgen? Denk na over zaken als het aantal kamers, eventuele toekomstige gezinsuitbreiding of een (toekomstig) kantoor aan huis.
Hoe zit het met uw planning en budget? De vier grootste financiële posten zijn de aanschaf van de grond, de bouw van de woning, de inrichting en buitenvoorzieningen. Past dit allemaal binnen uw budget? En wanneer heeft u uw te bouwen object nodig? Het is in alle gevallen verstandig om op zijn minst een globale planning vast te stellen.

Opstellen programma van eisen en wensen
Misschien heeft u al een compleet programma van eisen/wensen uitgewerkt, maar mogelijk kunnen wij vanuit onze expertise alternatieven aandragen waardoor u op andere, betere ideeën wordt gebracht.

Afstemming wensen en randvoorwaarden
Onze architect kent de markt en de kosten en zal beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal - en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaat onze architect aan de slag.

Het voorlopig ontwerp (VO)
In het voorlopig ontwerp worden plattegronden, gevels, doorsnede en een 3D-presentatie zover uitgewerkt, dat een ruimtelijk inzicht wordt verkregen van uw woning.

Het definitief ontwerp (DO)
Het VO wordt verder uitgewerkt zodat het ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de gemeente en welstandcommissie.
Het DO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming. Hiermee krijgt u dus inzicht hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Alles heeft nu een definitief karakter.

Vergunningaanvraag
Aan de hand van het DO worden nu de technische tekeningen uitgewerkt. Constructies en details worden uitgewerkt, berekeningen voor daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie worden gemaakt.

Als alles is uitgewerkt wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend (voorheen was dit een aanvraag voor een bouwvergunning).

De bouwvoorbereiding
Bij de bouwvoorbereiding hoort het maken van een bestek. Dit zijn administratieve voorwaarden waar een aannemer aan moet voldoen, de technische specificaties van materialen (zoals hardheid, kleur en vlakheid) en de bestek- en werktekeningen. Op basis van dit document kunnen aannemers een offerte uitbrengen.

De keuze voor de aannemer
Wie gaat de bouw uitvoeren? Gaat u uw woning in eigen beheer bouwen, heeft u een netwerk met timmerlieden, metselaars en installatievaklui? Of legt u de werkzaamheden toch bij een aannemer neer? Met een bestek (tekeningen en voorwaarden) kunnen geselecteerde geschikte aannemers worden gevraagd om een offerte te maken. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen. Wij kunnen adviseren bij de inhoudelijke beoordeling van de offerte om te zien of het precies aansluit op het bestek.

De uitvoering
Zodra de bouw van start gaat, kunnen we ook als directievoerder onze meerwaarde tonen. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Wordt er gewerkt volgens voorschriften? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten?

De oplevering
Na maanden en vaak jaren van voorbereiding en hard werken staat uw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. Er wordt een inspectie uitgevoerd, eventuele gebreken worden geconstateerd en met de aannemer wordt besproken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.

De nazorg
Na de formele oplevering kunt u uw huis in gebruik nemen. Gedurende een periode van enkele weken moet de aannemer de tekortkomingen nog kosteloos verhelpen. Na de oplevering is er nog een service- en onderhoudsperiode van enkele maanden, want door het gebruik van de woning kunnen nog andere tekortkomingen zichtbaar worden. Binnen deze periode worden deze ook opgelost. Hierna volgt de eindafrekening van de aannemer. Het huis is nu perfect afgewerkt en voldoet geheel aan uw verwachtingen.